Poslání

Posláním SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s. je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Činnost organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné.Vycházíme z přesvědčení, že lidé, kteří žijí v podmínkách sociálního vyloučení si osvojují způsoby jednání, které jim brání v sociálním vzestupu a komplikují jim integraci do života mimo uzavřený svět sociálního vyloučení.

Cílem aktivit, které organizace uskutečňuje, je podporovat jednotlivce a rodiny v překonávání hendikepů, které vyplývají ze života v sociálním vyloučení, a navázat je na standardní příležitosti, které jsou běžně dostupné většinové populaci.

Konkrétními cíli v tomto smyslu jsou:

  • rozvíjet komunikační a sociální dovednosti dětí ze sociálně vyloučeného prostředí;
  • podporovat mimoškolní vzdělávání školou povinných dětí;
  • podporovat a motivovat rodiče z cílové skupiny v dalším vzdělávání jejich dětí;
  • rozvíjet komunikační a sociální dovednosti rodičů ze sociálně vyloučeného prostředí.

V rámci naší práce vycházíme z principů nediskriminující občanské společnosti a také z konceptu sociální práce. Činnost organizace se zaměřuje na jednotlivce (občany), resp. jednotlivé rodiny a nikoli na „komunity“ či jiné kolektivní jednotky. Smyslem jednotlivých aktivit je překonávání bariér bránících sociálně vyloučeným klientům v sociální integraci, resp. vyrovnání jejich šancí na společenský úspěch v poměru k možnostem „většinové“ populace. Vedle principu rovných příležitostí je další hodnotou, kterou ve své práci ctíme, tzv. zplnomocňování klienta, tedy snaha, aby charakter služby umožňoval, že klient na základě poskytnuté podpory bude v budoucnu schopen samostatného konání při řešení nepříznivých životních situací.