V rámci projektu „Pojďte do školky!“ jsme organizovali pravidelná setkání u tzv. „kulatého stolu“, jejichž cílem bylo najít a vytvořit taková opatření, která by dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zabránila v budoucím školním neúspěchu a napomohla jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu skrze předškolní vzdělávání. Setkávání se účastnili další nestátní neziskové organizace (NNO), zástupci odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT) a orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), zástupci MŠ a ZŠ, politická reprezentace, zástupci akademické obce a odborné veřejnosti.

Výstupem setkávání je lokální plán pro město Plzeň s tzv. „kartami potřeb a  opatřeními“, které se věnují konkrétním faktorům ovlivňujícím situaci v předškolním vzdělávání.

Dále TAT iniciovalo vznik platformy, která by se touto problematikou zabývala a přinesla by konkrétní návrhy k řešení. Jejím cílem je vytvoření konceptu práce s rodinami s dětmi ohroženými školní neúspěšností, jeho zapracováním do agendy města a efektivní pomoc dětem překonat jejich nezaviněný sociální handicap pokud možno ještě před nástupem k povinné školní docházce.

Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Plzeň ke stažení zde ve formátu PDF:  Lokalni_plan_Plzen_Predskolni_vzdelavani.pdf