realizace: 1. 7. 2013 až 30. 6. 2015

Projekt realizuje partnerská organizace Člověk v tísni, o. p. s., SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. participuje na projektu jako partner, kdy realizuje projektové aktivity v Plzni. Na tomto projektu spolupracuje dále dalších 7 partnerských organizací – IQ Roma servis, Cheiron T, o.p.s., Diecézní charita Brno svou pobočkou v Jihlavě, Sdružení sociálních asistentů, Diakonie ČCE Vsetín, Salinger, o.s. a Amalthea, o.s.

Hlavním cílem projektu je iniciovat změnu stávající praxe ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a to zejména těch, jejichž speciální vzdělávací potřeby jsou dány sociálním znevýhodněním. Vzdělávací kurzy zprostředkují pedagogům mateřských škol a přípravných ročníků pedagogické metody, které usnadní práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kulatými stoly, pracovními skupinami a plánovacími procesy bude podpořena spolupráce mezi školskými a sociálními odbory jednotlivých samospráv tak, aby byly minimalizovány případy, kdy nejpotřebnější děti propadávají vzdělávacím systémem, protože jim není poskytnuta včasná péče v oblasti vzdělávání. Provozováním nízkoprahových předškolních klubů bude nabídnuto strukturované předškolní vzdělávání dětem, které zpravidla nedochází do mateřských škol z důvodu nedostatku finančních prostředků, přeplněnosti mateřských škol či jejich fyzické nedostupnosti. Vzděláváním v předškolních klubech tak projekt těmto dětem zvýší šance na budoucí školní úspěch a plnohodnotné společenské i pracovní uplatnění. Realizací projektu ve 13 krajích je zajištěno nadregionální sdílení, což umožní nalézání co nejefektivnějšího řešení dané problematiky na lokální úrovni. Vedle počtu proškolených pedagogů a soustavně vzdělávaných dětí v předškolních klubech bude výstupem projektu také 16 obecních koncepcí předškolního vzdělávání zohledňujících demografický vývoj a konkrétní stav preprimárního a primárního vzdělávání v dané obci. Výstupem projektu bude také pět akreditovaných kurzů pro pedagogy, překlad zahraniční metodiky práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a metodika práce s dětmi v nízkoprahových předškolních klubech. Projekt si také klade za cíl zanechat po sobě na jednotlivých lokálních úrovních změnu v postojích důležitých rozhodovatelů a nastartování procesů, které v příštích letech povedou k inkluzivnímu vzdělávání.

V rámci projektu je pravidelně vydáván i časopis ZVONÍ!

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR (OPVK).

logolink_web_cmyk